LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
ATMINTINĖ GINČO ŠALIMS

Lietuvos arbitražo asociacija (LAA)

                                              PATVIRTINTA
                                                                                             LAA Valdybos 2009 m. balandžio mėn. 1 d.
                                                                Posėdžio sprendimu Nr.2

       

A T M I N T I N Ė
( g i n č o   š a l i m s )

 

Ūkio subjektams - tarptautinių ir vietinių verslo (komercinių) sandorių dalyviams žinotina ši žemiau pateikiama informacija:

 

1. Vilniaus tarptautiniame ir nacionaliniame komerciniame arbitraže (toliau - Vilniaus arbitražas) nagrinėjamas verslo (ūkinis-komercinis) ginčas tik esant tarp sandorio šalių arbitražiniam susitarimui. Arbitražo išlygų pavyzdinių formų rinkinį žr. šioje svetainėje: "Tarptautinio kontrakto (sutarties) pavyzdinių arbitražo išlygų sąvadas" ir  "Vietinės verslo sutarties  pavyzdinių arbitražo išlygų sąvadas".

 

2. Ieškinio turinio ir formos reikalavimus tarptautiniam verslo (ūkiniam-komerciniam) ginčui išspręsti  žr. šioje svetainėje: "Bylos iškėlimo tvarka tarptautiniam verslo ginčui išspręsti"

 

3. Ieškinio turinio ir formos reikalavimus vietiniam verslo (ūkiniam-komerciniam) ginčui išspręsti  žr. šioje svetainėje: "Bylos iškėlimo tvarka vietiniam verslo ginčui išspręsti".

 

4. Apie skolos išieškojimą supaprastinta (pagreitinta) arbitražinio proceso tvarka ir tam reikalui arbitražo teismo išduodamą įsakymą žr. šioje svetainėje: "Verslo ginčų  sprendimo ypatumai supaprastinto (pagreitinto) arbitražinio proceso tvarka".
 
5. Apie verslo ginčo sureguliavimo galimybę tarpininkavimo-sutaikinimo (mediacijos) būdu žr.šioje svetainėje: "Nesutarimų šalinimo tvarka tarpininkavimo-sutaikinimo būdu".

 

6. Pagal LR Komercinio arbitražo įstatymo 36 str., taip pat pagal Tarptautinio (ir Nacionalinio) komercinio arbitražo procedūros reglamento 45 punktą,  ginčo šalis  per 30 dienų nuo sprendimo gavimo turi teisę prašyti sprendimą priėmusio arbitražo teismo pateikti to sprendimo aiškinimą, atlikti jo tikslinimą arba priimti papildomą sprendimą.

 

7. Arbitražo teismas yra vienos instancijos teisminė institucija (jo sprendimas apeliacine tvarka iš esmės neskundžiamas).  Siekiant išvengti procedūrinių  klaidų, susijusių su  arbitražo teismo priimamais sprendimais, suinteresuotos ginčo šalys, taip pat ir suinteresuoti arbitrai, gali kreiptis į iš aukštos kvalifikacijos teisės specialistų sudarytą ir visiškai nuo nieko nepriklausomai veikiančią LAA Arbitrų-ekspertų kolegiją dėl jos patariamojo pobūdžio išvadų arba konsultacijų.

 

8. Pagal 1958 m. Niujorko konvencijos dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo V str.,  arbitražinio teismo sprendimas, priimtas dėl išspręsto tarptautinio komercinio ginčo, atsakovo šalyje pripažįstamas ir vykdomas šios Konvencijos ir sprendimą vykdančios šalies nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka.

 

9. Dėl Vilniaus arbitražo administruojamo arbitražinio teismo sprendimo geravališko įvykdymo, ieškovas arba jo atstovas (išieškotojas) pirmiausiai turėtų pateikti jį tiesiogiai pačiam skolininkui (atsakovui), siūlant įvykdyti  sprendimą  per arbitražo teismo  nustatytą arba paties ieškovo (išieškotojo) nurodomą terminą.

 

10. Jeigu  skolininkas (atsakovas) sprendimo geravališkai neįvykdo, ieškovas (išieškotojas) gali kreiptis betarpiškai į atsakovo šalies kompetentingą valstybės instituciją dėl to sprendimo pripažinimo ir priverstinio įvykdymo minėtos Niujorko 1958 m. Konvencijos ir tos šalies nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka. Prie prašymo sprendimą pripažinti ir įvykdyti, pridedamos notaro patvirtintos to sprendimo ir arbitražinio susitarimo vertimo į pripažinimo prašomos šalies oficialiąją kalbą  kopijos, jeigu tie dokumentai surašyti kita kalba.

 

11. Jeigu  ieškovas (išieškotojas) neturi  skolininko (atsakovo) šalyje arbitražų sprendimus pripažįstančios (kompetentingos)  institucijos  kontaktinių duomenų arba, apskritai, nežino į kokią  instituciją toje šalyje jam reikia kreiptis, tokiais atvejais jis turi kreiptis į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamentą dėl tarpininkavimo. Departamentui turi būti pateikiama: 1) sutartis (kontraktas), kurioje įrašyta arbitražo išlyga, arba atskirai nuo jos sudarytas arbitražinis susitarimas (arba jų kopijos), 2) arbitražinio teismo sprendimas (arba jo kopija) ir  3) Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo išduota pažyma dėl to sprendimo įsiteisėjimo ir vykdymo skolininko (atsakovo) šalyje.

 

12. Pagal Niujorko 1958 m. Konvencijos dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo IV str.2 p.: "Jeigu arbitražinis sprendimas arba susitarimas išdėstytas ne tos šalies, kurios prašoma pripažinti ir vykdyti šį sprendimą oficialia kalba, tai šalis, prašanti pripažinti ir vykdyti šį sprendimą, pateikia šių dokumentų vertimą į tos šalies kalbą". Dėl sutarties (arbitražinio susitarimo) ir arbitražinio teismo sprendimo vertimo į reikiamą užsienio kalbą  ir jų  notarinio tvirtinimo, rekomenduojame kreiptis į vertimų biurą UAB "Magistrai" Gedimino pr. 43-3, Vilnius, tel.: (8 5) 261 98 91.

 

13. Vilniaus arbitražo administruojamo arbitražinio teismo sprendimas, priimtas dėl išnagrinėto vietinio verslo (ūkinio-komercinio) ginčo, priverstinai (esant reikalui) įvykdomas  LR Civilinio proceso kodekso ir LR Komercinio arbitražo įstatymo nustatyta tvarka.

 

14. Vietiniam arbitražo teismo sprendimui priverstinai įvykdyti (kai atsakovas nevykdo arba atsisako įvykdyti jį gera valia), ieškovas (išieškotojas) pateikia sprendimą ir arbitražinį susitarimą (arba jų kopijas) arbitražinio teismo vietos apylinkės  teismui. Jų pagrindu teismo išduotas vykdomasis raštas ir arbitražinio teismo sprendimas  pateikiami antstolio kontorai, kuri užtikrina priverstinį sprendimo įvykdymą.