LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
NAUDINGŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

 

I. Tarptautinės konvencijos ir sutartys, naudotinos verslo ginčų sprendimo praktikoje

1. Konvencija dėl valstybių ir kitų valstybių fizinių bei juridinių asmenų investicinių ginčų sprendimo (ICSID konvencija) Lietuvos Respublikai įsigaliojo 1992-08-05, Žin., 2002, Nr. 115-5137.
2. 1958 m. Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Žin., 1995, Nr. 10-208.
3. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) Sutaikymo ir arbitražo konvencija. Žin., 1997, Nr. 111-2795, 111-2798.
4. Europos konvencija dėl informacijos apie užsienio teisę. Žin., 1996, Nr. 16-414.
5. 1989 m. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (6 Priedas – Arbitražas). Žin., 1999, Nr. 13-307, 13-314.
6. Konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje. Žin., 2000, Nr. 44-1242, 44-1250.
7. Konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje. Žin., 2000, Nr. 44-1244, 44-1252.
8. Konvencija dėl eismo įvykiams taikytinos teisės. Žin., 2001, Nr. 75-2632, 75-2639.
9. Konvencija dėl civilinio proceso. Žin., 2002, Nr. 97-4250, 97-4255.
10. Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencija. Joje numatyta Taikinimas (V Priedas),– Tarptautinio jūrų teisės tribunolo statutas (VI Priedas arbitražas), Arbitražas (VII Priedas), Specialusis arbitražas (VIII Priedas). Žin., 2003, Nr. 107-4784, 107-4786.
11. 1907 m. Hagos Konvencija dėl taikaus tarptautinių ginčų sprendimo. Joje numatyta: Gerosios paslaugos ir tarpininkavimas (II dalis), Tarptautinės tyrimo komisijos (III dalis), Tarptautinis arbitražas (IV dalis). Žin., 2004, Nr. 152-5528, 152-5537.
12. Sutartis dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) įsteigimo (II Priedas – Susitarimas dėl taisyklių ir procedūrų susijusių su ginčų sureguliavimu). Žin., 2001, Nr. 46-1619, 46-1620.
13. Lietuvos Respublikos sutartys dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse (komercinėse) , šeimos ir baudžiamosiose bylose, sudarytos su šiomis užsienio šalimis:
- Rusija. Žin., 1992, Nr. 24-702; 1995, Nr. 13-296;
- Baltarusija. Žin., 1992, Nr. 33-1008; 1994, Nr. 43-779;
- Lenkija. Žin., 1994, Nr. 14-234;
- Estija ir Latvija. Žin., 1994, Nr. 28-492;
- Ukraina. Žin., 1994, Nr. 91-1767;
- Moldova. Žin., 1995, Nr. 19-440;
- Kazachstanu. Žin., 1995, Nr. 37-923; 1998, Nr. 51-1390, 51-1399, 51-1400;
- Turkija. Žin., 1996, Nr. 18-458, 18-464;
- Uzbekistanu. Žin., 1997, Nr. 101-2548, 101-2552;
- Kinija. Žin., 2001, Nr. 75-2635, 75-2642;
- Azerbaidžanu. Žin., 2002, Nr. 75-3210, 75-3217;
- Armėnija. Žin., 2005, Nr. 7-187, 7-189.
14. Europos sutartis dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo. Žin., 1996, Nr. 18-459.
15. Tarptautinio teismo statutas. Žin., 2002, Nr. 15-557.

II. Kiti tarptautiniai dokumentai, naudotini verslo ginčų sprendimo praktikoje

16. 1982 m. Jungtinių Tautų Manilos deklaracija dėl taikaus tarptautinių ginčų sprendimo. Tekstą lietuvių kalba žr. John Collier, Vaughan Lowe. Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje. Vilnius, Eugrimas, 2002, 1 Priedas.
17. Europos Konvencija dėl tarptautinio Komercinio arbitražo (pasirašyta 1961 m. balandžio 21 d. Ženevoje). Tekstą lietuvių kalba žr. G. Dominas, V. Mikelėnas. Tarptautinis komercinis arbitražas. Vilnius, Justitia 1995, II Priedas.
18. UNCITRAL pavyzdinis įstatymas (UNCITRAL Model Low on International Commercial Arbitration. United Nations document A/40/17). Tekstą lietuvių kalba žr. John Collier, Vaughan Lowe. Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje. Vilnius, Eugrimas 2002, 5 Priedas.
19. UNCITRAL arbitražo taisyklės (UNCITRAL Arbitration rules. United Nations, New York, 1997). Tekstą lietuvių kalba žr. John Collier, Vaughan lowe. Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje. Vilnius, Eugrimas 2002, 4 Priedas.
20. UNCITRAL Sutaikinimo reglamentas. UNCITRAL Conciliation Rules. United Nations, New York, 1981. Tekstą lietuvių kalba žr. šios svetainės atatinkamoje temoje
.
21. UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. United Nations, Vienna, 1996.
22. ICC. Rules of Arbitration. In force as from 1 January 1998.
23. ICC. Rules of Conciliation. In force as from 1 January 1988.
24. ICC. Pre-arbitral Referee Procedure. Rules in force as January 1, 1990.
25. ICC/CMC Rules. International Maritime Arbitration Organization. First edition, December, 1979.
26. American Arbitration Association. International Arbitration Rules. As Amended and Effective on Nowember 1, 1993. Tekstą lietuvių kalba žr. G. Dominas, V. Mikelėnas. Tarptautinis komercinis arbitražas. Vilnius, Justitia 1995, V Priedas.
27. London Court of International Arbitration . LCIA Arbitration Rules. Effective from 1 Janury 1998.
28. London Court of International Arbitration. LCIA Mediation Procedure. Effective from 1 October 1999.
29. German Institution of Arbitration. Arbitration Rules. In force from 1.1.1992.
30. Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. In force from 1 January 1988. Tekstą lietuvių kalba žr. G. Dominas, V. Mikelėnas. Tarptautinis komercinis arbitražas. Vinius, Justitia 1995, VII Priedas.
31. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Europos Sąjungos Steigimo dokumentų rinktinė. Vilnius, Eugrimas 1998, V d., 4 skirsnis.
32. Tarptautinio Teisingumo Teismo statutas. Lietuvių kalba, žr. Johan Colier, Vaughan Lowe. Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje. Vilnius, Eugrimas 2002, 6 Priedas
33. Tarptautinio teisingumo teismo reglamentas (priimtas 1978 m. balandžio 14 d.), žr. John Collier, Vaughan Lowe, Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje. Vilnius, Eugrimas 2002, 7 Priedas
34. 1973 m. Hagos Konvencija dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, pripažinimo ir įvykdymo.
35. ES 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo užtikrinimo (vadinamas „Briuselis I“)
36. ES 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (vadinamas „Briuselis IIa“)
37. ES direktyva:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0718en01.pdf

III. Lietuvos (nacionaliniai) teisės aktai, reglamentuojantys arbitražo ir  tarpininkavimo  teisinius santykius

38. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas. Žin., 1996, Nr. 39-961.
39. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: 1.37, 1.73, 1.117, 2.11, 3.188 ir 6.188 straipsniai.
40. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas: 22, 23, 137, 293, 296, 584, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 809, 810, 811, 812, 813, 814 ir 815 straipsniai.
41. Lietuvos arbitražo asociacija (LAA), Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas. Priimtas LAA Visuotinio narių susirinkimo 2005 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 8. (žr. šios svetainės atatinkamoje temoje 
).
42. Lietuvos arbitražo asociacija (LAA). Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas. Priimtas LAA Visuotinio narių susirinkimo 2005 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 17 (žr. šios svetainės atatinkamoje temoje
).
43. Lietuvos arbitražo asociacija (LAA). Arbitražinių mokesčių ir išlaidų taisyklės. Priimtos LAA Visuotinio narių susirinkimo 2005 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 9 (žr. šios svetainės atatinkamoje temoje
).
44. Lietuvos arbitražo asociacija (LAA) Tarpininkavimo – sutaikinimo procedūros reglamentas. Priimtas LAA Visuotinio narių susirinkimo sprendimu (žr. šios svetainės atatinkamoje temoje
).

 

IV. Leidiniai (lietuvių kalba), kuriuose aptariama verslo ginčų sprendimo tvarka

 

45. John Collier, Vaughan Lowe. Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje. Institucijos ir procedūros. Vilnius, Eugrimas 2002.
46. Gediminas Dominas, Valentinas Mikelėnas. Tarptautinis komercinis Arbitražas. Vilnius, Justitia 1995.
47. Juozas Šatas. Arbitražas tarptautinėje komercijoje. Kaunas, Technologija 1998.

 


* Sąraše išvardinti pagrindiniai norminiai aktai ir kiti dokumentai bei doktrinaliniai leidiniai (lietuvių kalba), kuriais, kaip informacijos šaltiniais, gali būti pasinaudota nagrinėjant ir sprendžiant ginčus, taikant arbitražo, tarpininkavimo ir kitas neteismines procedūras                                                                                                                               Sudarė: doc. dr. Juozas Šatas