LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
ATMINTINĖ ARBITRAMS

Lietuvos arbitražo asociacija (LAA)
                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                   LAA Valdybos 2009 m. balandžio mėn. 1 d.
                                                                     Posėdžio sprendimu Nr.1

       

Nagrinėjant ir sprendžiant verslo (ūkinius-komercinius) ginčus, Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (toliau - Vilniaus arbitražas) administruojamas arbitražinis teismas vadovaujasi žemiau išvardintomis nuostatomis:

1. Bylos nagrinėjimo pradžia laikoma Vilniaus arbitražo pirmininko nutarties data dėl arbitražo teismo kolegijos sudėties (arba vienasmenio arbitro) ir jos (jo) įgaliojimų patvirtinimo - pradėti bylos nagrinėjimą ir išspręsti ginčą.

 

2. Pranešimus dėl  numatomo teismo, posėdžio vietos, datos ir laiko arbitras - kolegijos pirmininkas (vienasmenis arbitras)  išsiunčia ginčo šalims ne vėliau kaip per 7 dienas nuo bylos įteikimo arbitražiniam teismui.
 
3. Tarptautinio ginčo atvejais, siunčiamuose pranešimuose turi būti  nurodoma teismo proceso kalba ir taikytinoji teisė ginčui išspręsti, jeigu tai nenustatyta  tarptautinio sandorio (ginčo) šalių savitarpiu susitarimu.

 

4. Siunčiamuose pranešimuose ginčo šalims (ypač reziduojančioms užsienyje), būtina pasiūlyti, kad dėl numatomos bylai svarstyti datos, vietos ir laiko jos pareikštų arbitražo teismui savo pageidavimus bei praneštų apie viešbučio rezervavimo poreikį jiems ar jų atstovams.

 

5. Jeigu į Vilniaus arbitražo Sekretoriato išsiųstus atsakovui pranešimus iš jo negaunama jokio rašytinio atsakymo, jam adresuotame arbitražinio teismo pranešime tikslinga priminti, kad atsakovo nenoras bendrauti su arbitražiniu teismu tarptautinėje arbitražinėje praktikoje traktuojamas, kaip ketinimas vilkinti bylos nagrinėjimą (arba išvengti atsakomybės), ir kad pagal LR komercinio arbitražo įstatymo 28 str.1 d. 2-3 p. bei šiam atvejui taikytino arbitražo procedūros reglamento 15.5 p., byla gali būti svarstoma ir sprendimas priimamas atsakovui nedalyvaujant.

 

6. Pranešimai užsienyje reziduojančioms ginčo šalims siunčiami registruota pašto siunta su atgaliniu pranešimu apie jos įteikimą. Lietuvoje reziduojančioms ginčo šalims ir jų atstovams pranešimai gali būti siunčiami įprasta registruota pašto siunta.

 

7. Prieš pradedant bylos nagrinėjimą iš esmės, arbitražo teismas (arbitrai) pasirašo autorinę arbitravimo sutartį,  priima nutartį dėl savo kompetencijos išspręsti ginčą, o jos rezoliucija vėliau įrašoma į priimtą sprendimą.

 

8. Esant ginčo šalies prašymui, arbitražo teismas gali priimti atskirą nuo sprendimo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir turėtų informuoti suinteresuotą šalį, kad  ta nutartis turi būti pateikiama arbitražo teismo vietos apylinkės teismui, siekiant kad pastarasis išduotų jos pagrindu vykdomąjį  raštą be papildomų formalumų. 
  
9. Byla svarstoma uždarame arbitražo teismo posėdyje žodinio proceso būdu. Tenkinant bet kurios ginčo šalies pageidavimą, bylos svarstymas gali vykti jai nedalyvaujant. Esant abipusiam ginčo šalių  susitarimui (jų rašytiniam pritarimui), byla gali būti išnagrinėta dokumentinio (rašytinio) proceso tvarka.

 

10. Posėdžio protokolavimą (jeigu to pageidauja kuri nors ginčo šalis) organizuoja arbitras - teismo kolegijos pirmininkas (vienasmenis arbitras).

 

11.Arbitražo teismo sprendime tikslinga  nurodyti jo įsiteisėjimo bei įvykdymo sąlygas (pvz.,  įrašyta: "Šis sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo momento ir  turi būti geravališkai šalių įvykdytas nedelsiant", arba "ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo jo gavimo" ir pan.). Tai visiškai atitinka ir LR Komercinio arbitražo įstatymo 38 str. 1 d., ir abiejų (Tarptautinio ir Nacionalinio) komercinio arbitražo procedūrų reglamentų 46.1. punktų nuostatas.

 

12. Kadangi arbitražinių teismų sprendimai yra galutiniai ir apeliacine tvarka iš esmės neskundžiami,  juose neturi būti fiksuojama galimo jų apskundimo nuostata.

 

13. Vykdant Tarptautinio (arba Nacionalinio) komercinio arbitražo procedūros reglamento 44.2 punkto nuostatas, arbitražinio teismo sprendimas įteikiamas (išsiunčiamas) ginčo šalims po to, kai arbitrų   parašų autentiškumas patvirtinamas Vilniaus arbitražo pirmininko parašu ir šios arbitražo   institucijos antspaudu.

 

14. Baigta nagrinėti byla, sutvarkoma pagal teisminių bylų perdavimo archyviniam saugojimui nustatytus reikalavimus ir gražinama Vilniaus arbitražo Sekretoriatui per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo.  

 

15.  Kadangi arbitražo teismas, nagrinėdamas ir spręsdamas konkrečias bylas, geriau nei bet kas kitas gali pastebėti arbitražinį procesą reglamentuojančių norminių aktų (procedūrų reglamentų ir kt.) netikslumus ar kitokius trūkumus, pageidautina, kad  Sekretoriatui būtų teikiamos pastabos, pasiūlymai ar pageidavimai dėl arbitražinio proceso tobulinimo.

 

16. Siekiant sumažinti ginčo šalių susipriešinimo (nežiūrint kilusio ginčo), bei išsaugoti jų tolimesniam dalykiniam bendradarbiavimui reikiamas sąlygas, bylos svarstymas arbitražo teisme turi vykti geranoriškumo dvasioje. Teismas privalo užtikrinti, kad ginčijamų klausimų svarstymas vyktų etiško bendravimo, dalykiškų aptarimų ir kompromisinių sprendimų paieškos dvasioje. Gerai, kai  bylos nagrinėjimas baigiasi šalių interesų suderinimu ir taikos sutarties (sutaikinimo susitarimo) pasirašymu.

 

17. Žinotina, kad pagal Tarptautinio (ir Nacionalinio) komercinio arbitražo procedūros reglamento 8.2 punktą, bendraja tvarka "Bylos nagrinėjimas Vilniaus arbitraže negali trukti ilgiau, kaip tris mėnesius nuo arbitražo teismo sudarymo dienos". Tik ypatingais atvejais šis terminas gali būti pratęstas Vilniaus arbitražo pirmininko nutartimi.

 

18. Skaitoma, kad visa ginčo šalių pateikta arbitražo teismui informacija,  sudaro jų komercinę paslaptį. Arbitrai ir kiti proceso dalyviai privalo išsaugoti jos konfidencialumą.

 

19. Arbitro - kolegijos pirmininko (vienasmenio arbitro) turėtos pašto paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal Vilniaus arbitražo Sekretoriatui jo pateikiamą paraišką, pridedant prie jos išlaidas patvirtinančias pašto sąskaitas-faktūras.