LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
VILNIAUS ARBITRAŽO TEIKIAMOS PASLAUGOS PAGAL UNCITRAL ARBITRAŽO REGLAMENTĄ

 

     Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, konstatavusi arbitražo, kaip būdo (priemonės) privalumus bei  tinkamumą komerciniams ginčams spręsti  ir primygtinai rekomendavo visoms šalims taikyti Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL)  parengtą Arbitražo reglamentą, kaip procedūrinį pagrindą tiems ginčams spręsti (žr. JT 1976 m. gruodžio 15d. Rezoliucija 31/98). UNCITRAL Arbitražo reglamentas ypač rekomenduotinas, kai šalys susitaria kilusį ginčą išspręsti  ad hoc (t. y. tam kartui sudaromo) arbitražo teismo tvarka.

    Kai tarptautinio komercinio   sandorio šalys  susitaria, kad  iš jo kylantys  ginčai bus sprendžiami vadovaujantis UNCITRAL Arbitražo reglamentu, Vilniaus arbitražo Sekretoriatas gali suteikti joms šias paslaugas: a) padėti sudaryti kompetentingą ad hoc arbitražo teismą (pasiūlyti tinkamus specialistus konkrečiam ginčui išspręsti) ir b) prisiimti visos  pagal UNCITRAL Arbitražo reglamentą    procedūros ad hoc  administravimą. Pastaruoju atveju Vilniaus arbitražo kompetencija gali būti įteisinta sudarytu tarp sandorio (ginčo) šalių atskiru arbitražiniu susitarimu arba kontrakte (komercinėje sutartyje) įrašyta  arbitražo išlyga, kuri gali būti suformuluojama taip:

 

Lietuvių kalba:

"Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kilęs iš šio kontrakto (sutarties) ar susijęs su jo pažeidimu, nutraukimu ar pripažinimu negaliojančiu, bus perduotas Vilniaus tarptautiniam ir nacionaliniam komerciniam arbitražui galutinai išspręsti arbitražo būdu pagal šiuo metu galiojantį UNCITRAL Arbitražo reglamentą, skiriant minėtą arbitražą kompetentinga (administruojančia) institucija  visoms UNCITRAL Reglamente numatytoms  funkcijoms atlikti".

 

Anglų kalba:

"Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be referred to Vilnius International and National Commercial Arbitration for final settlement   by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force, by appointing the above-mentioned   arbitrate  institution for acting as a competent authority for perform all the functions provided in the UNCITRAL Arbitration Rules".

 

 Rusų kalba:

"Любой спор, разногласие или требование, возникшее из или касающееся настоящего контракта (договара) либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче Вильнюсскому международному и национальному коммерческому арбитражу для окончательного его  разрешения  арбитражом в соответствии с действующим в настоящее время Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, назначая вышеназванное  арбитражное учреждение компетентным органом по воплощению всех  функций, предусмотренных в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ ".

 

     Esant kontrakte (sutartyje) įrašytai aukščiau nurodytai arbitražo išlygai (ar atskirai sudarytam arbitražiniam susitarimui), realaus ginčo atveju ieškinį ir kitų su ginču susijusių dokumentų keturis komplektus ieškovas įteikia Vilniaus arbitražui, kuris vieną tų dokumentų komplektą  nedelsiant išsiunčia atsakovui ir po to atlieka visas kitas UNCITRAL Arbitražo  reglamente numatytas bei  "kompetentingos institucijos” vykdymui  deleguotas funkcijas (įskaitant  arbitrų, esant reikalui,  paskyrimą, jų atšaukimą ir kt.).

Vilniaus arbitražo Sekretoriatui įteikiamame ieškinyje turi būti nurodyta:

               a) Vilniaus arbitražo oficialus pavadinimas;

b) ginčo šalių oficialūs pavadinimai ir adresai;

c) ieškinį (reikalavimą) patvirtinantys faktai;

d) ginčijami klausimai (kontrakto punktai);

e) išieškoma pinigų suma (materialinis reikalavimas).

     Prie ieškinio  pridedami kontrakto (komercinės sutarties) ir arbitražinio susitarimo (jeigu  kontrakte nėra arbitražo išlygos) nuorašai, taip pat kiti ieškovo manymu reikalingi dokumentai arba sąrašas  kitokių įrodymų arba dokumentų, kuriuos ieškovas numatoma pateikti vėliau.

    Ieškinio įteikimo Vilniaus arbitražui dėl ginčo išsprendimo pagal UNCITRAL Arbitražo reglamentą atveju, arbitražiniai mokesčiai apskaičiuojami ir sumokami, vadovaujantis LAA patvirtintomis "Arbitražinių mokesčių ir išlaidų taisyklėmis"  (žr. šioje svetainėje arba  “Valstybės žinios”, 2007 m., Nr.99-4051).