LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
BYLOS IŠKĖLIMO IR IŠNAGRINĖJIMO TVARKA VIDAUS VERSLO GINČUI IŠSPRĘSTI

 
    Bylos iškėlimo Vilniaus arbitraže tvarka vietiniam verslo ginčui (komerciniam arba deliktiniam) išnagrinėti ir išspręsti aptarta LAA patvirtintame  Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamente. Pagal šio Reglamento 3 p. ginčas yra vietinis, kai jo šalys (ieškovas ir atsakovas) yra Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, o ginčo dalykas (objektas) yra Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje. Realaus tokio ginčo atveju ieškovas įteikia Vilniaus arbitražo Sekretoriatui ieškinį ir kitų su byla susijusių dokumentų 3 ar 4 komplektus (priklausomai nuo paskirtų arbitrų skaičiaus).  Ieškinyje turi būti šios nuorodos:

1) oficialus arbitražo institucijos pavadinimas ("Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas");
2) oficialūs ginčo šalių pavadinimai, jų buveinių ir telekomunikacijų galinių įrenginių adresai;
3) nuoroda į arbitražo išlygą, atskirą arbitražinį susitarimą ar kitą dokumentą, suteikiantį Vilniaus arbitražui teisę organizuoti ginčo nagrinėjimo ir išsprendimo procedūrą;
4) nuoroda į komercinę sutartį ir jos straipsnius, dėl kurių taikymo ar aiškinimo kilo ginčas;
5) nuoroda į ieškinio pagrindą (prigimtį), ginčijamus klausimus, faktines aplinkybes, dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus;
6) nurodoma išieškoma suma (materialinis reikalavimas);
7) nurodomas pasirinktas arbitras (gali būti ir atsarginis) arba įrašomas prašymas, kad ieškovo vardu arbitrą paskirtų Vilniaus arbitražo pirmininkas;
8) nurodomi (jeigu yra) pageidavimai (pastabos) dėl arbitražo vietos, posėdžio laiko, arbitražinio teismo sudėties ir kt.;
9) išvardinti pridedami dokumentai;
10) data ir ieškovo (ar jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos, parašas.
 
Prie ieškinio pridedama:
1) verslo sutarties, dėl kurios nuostatų taikymo ar aiškinimo kilo ginčas, kopija;
2) arbitražinio susitarimo (jeigu sutartyje neįrašyta arbitražo išlyga) kopija;
3) kitų dokumentų, ieškovo manymu susijusių su byla, kopijos, arba sąrašas dokumentų, kuriuos ieškovas pateiks vėliau;
4) sumokėto ieškinio registravimo (žyminio) mokesčio pakvitavimo kopija.
 
    Prie ieškinio pridedamos įrodomųjų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos, bylos visų komplektų lapai sunumeruoti.

   Vieną gautų dokumentų komplektą Vilniaus arbitražo Sekretoriatas nedelsiant išsiunčia atsakovui, o kitus įteikia arbitrams. Ieškinys pateikiamas surašytas lietuvių kalba.
 
  Daugiau informacijos žr. šioje svetainėje"Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas" arba  "Valstybės žinios", 2007, Nr.99-4050.