LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
BYLOS IŠKĖLIMO IR IŠNAGRINĖJIMO TVARKA TARPTAUTINIAM VERSLO GINČUI IŠSPRĘSTI

   

    Bylos iškėlimo ir tarptautinio verslo ginčo (komercinio arba deliktinio) nagrinėjimo Vilniaus arbitraže tvarka aptarta Lietuvos arbitražo asociacijos (LAA) patvirtintame Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamente. Pagal šio Reglamento 3 punktą ginčas yra tarptautinis, kai:
 

1) šalių buveinės ar jų komercinės įmonės yra, arba arbitražinio susitarimo sudarymo metu buvo skirtingose valstybėse;
2) arbitražo vieta, nurodyta arbitražiniame susitarime ar aptarta kokiu nors kitu jį atitinkančiu būdu, yra už valstybės, kurioje šalys turi savo buveines (komercines įmones) ribų;
3) vieta, kurioje turi būti įvykdyta didesnė dalis prievolių, kylančių iš šalių komercinių santykių, yra už valstybės, kurioje šalys turi savo buveines (komercines įmones) ribų;
4) vieta, labiausiai susijusi su ginčo dalyku, yra už valstybės, kurioje šalys turi savo buveines (komercines įmones) ribų;
5) ginčo dalykas yra susijęs daugiau, negu su viena valstybe;
6) ginčas kyla iš deliktinių - turtinių santykių, kurių šalys yra skirtingų valstybių teisės subjektai.

   Bet kurio iš šiuos požymius atitinkančio realaus ginčo atveju, kai jo sprendimo administravimo teisė deleguota Vilniaus arbitražui, ieškinį ir kitų su byla susijusių dokumentų 3 ar 4 komplektus (priklausomai nuo paskirtų arbitrų skaičiaus) ieškovas įteikia Vilniaus arbitražo Sekretoriatui. Ieškinyje turi būti įrašytos šios nuorodos:
1)arbitražo institucijos oficialus pavadinimas ("Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas");
2) ginčo šalių oficialūs pavadinimai, jų buveinių ir telekomunikacijų galinių įrenginių adresai;
3) nuoroda į arbitražo išlygą, atskirą arbitražinį susitarimą ar kitą dokumentą, suteikiantį Vilniaus arbitražui teisę organizuoti ginčo nagrinėjimo ir išsprendimo procedūrą;
4) nuoroda į kontraktą (verslo sutartį) ir jo punktus, dėl kurių taikymo arba aiškinimo kilo ginčas;
5) nuorodos į ieškinio pagrindą (prigimtį), ginčijamus klausimus, faktines aplinkybes, dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus;
6) nurodoma išieškoma suma (materialinis reikalavimas);
7) nurodomas pasirinktas arbitras (gali būti ir atsarginis) arba įrašomas prašymas, kad ieškovo vardu arbitrą paskirtų Vilniaus arbitražo pirmininkas;
8) nurodomi (jeigu yra) pageidavimai (pastabos), susiję su arbitražo vieta, posėdžio laiku, taikytina teise, proceso kalba, arbitražo teismo sudėtimi ir kt.;
9) išvardinti pridedami dokumentai;
10) data ir ieškovo (ar jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos, parašas.
 
Prie ieškinio pridedama:
1) kontrakto (verslo sutarties), dėl kurio nuostatų taikymo ar aiškinimo kilo ginčas, kopija;
2) arbitražinio susitarimo (jeigu kontrakte (sutartyje) neįrašyta arbitražo išlyga) kopija;
3) kitų dokumentų, ieškovo manymu susijusių su byla, kopijos arba sąrašas dokumentų, kuriuos ieškovas pateiks vėliau;
4) sumokėto ieškinio registravimo (žyminio) mokesčio pakvitavimo kopija.

    Prie ieškinio pridedamos įrodomųjų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos, bylos visų komplektų lapai sunumeruoti.
 
  Vieną gautų dokumentų komplektą Vilniaus arbitražo Sekretoriatas nedelsiant išsiunčia atsakovui, o kitus įteikia arbitrams. Visi dokumentai pateikiami Sekretoriatui ta kalba, kuria susitarta bendrauti arbitražinio proceso metu.

 
    Daugiau informacijos žr. šioje svetainėje "Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas" arba “Valstybės žinios”, 2007, Nr.99-4049.