LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
ARBITRŲ IR MEDIATORIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO TVARKA

Lietuvos arbitražo asociacija (LAA)

 

PATVIRTINTA   
Lietuvos arbitražo asociacijos (LAA)  
Visuotinio narių susirinkimo (VNS)
2007 m. birželio 9 d. sprendimu Nr.10 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRŲ IR TARPININKŲ (MEDIATORIŲ)  SĄRAŠŲ SUDARYMO
TVARKOS  APRAŠAS

 

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šis Arbitrų ir tarpininkų (mediatorių) sąrašų sudarymo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr.47-1747), Vyriausybės patvirtintu Teisinių pareigybių sąrašu (Žin., 2002, Nr. 82-3524),  kitais teisingumą įgyvendinančių  pareigybių kvalifikacijas reglamentuojančiais dokumentais.

1.2.  Arbitru arba tarpininku (mediatoriumi) verslo ar kitokiam ūkiniam (komerciniam arba deliktiniam) ginčui išspręsti (nesutarimui pašalinti) gali būti pasirenkamas (skiriamas) bet kurios profesijos specialistas, turintis nepriekaištingą sąžiningo ir garbingo asmens reputaciją bei reikiamas žinias (kompetenciją) ginčijamų civilinių-teisinių santykių srityje. Neteisminė (alternatyvioji teisminei) komercinių ir kitų verslo ginčų sprendimo patirtis teigia, kad lengviau ir greičiau  pašalinami nesutarimai, sklandžiau suderinami  šalių priešiški interesai,  daugiau skaidrumo, nešališkumo ir tikrojo teisingumo pasiekiama tada, kai arbitrų arba tarpininkų (mediatorių) kolegijų sudėtyje, sudaromų konkrečiam (realiam) ginčui išspręsti (nesutarimui pašalinti), suderinama teisinė ir ginčijamo verslo srities administravimo (vadybos) kompetencija  bei praktinė ūkinės veiklos patirtis.

1.3. Arbitras (kaip ir teismo teisėjas) Lietuvoje yra asmuo, vykdantis viešojo pobūdžio (valstybės    deleguotas) funkcijas. Arbitrams ir arbitražiniams teismams valstybės deleguoti įgalinimai įteisinti LR Civiliniame kodekse (1.37; 1.73; 1.117; 2.11; 3.188 ir 6.188 str.), LR Civilinio proceso kodekse (23; 137; 293; 296; 584; 773-779; 813-815 ir 817 str.), Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatyme (Žin., 1996, Nr.39-961), Seimo ratifikuotoje 1958 m. Niujorko konvencijoje dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo (Žin., 1995, Nr. 10-208), kituose tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

1.4. Įgalindama arbitražą spręsti ginčus, kylančius įvairiuose verslo (ūkinės-komercinės veiklos) sektoriuose, bei priimti dėl jų privalomą juridinę galią turinčius sprendimus, valstybė kartu įsipareigoja  užtikrinti teisėtų (teisės reikalavimus atitinkančių) arbitražinių  sprendimų priverstinį   įvykdymą  savo prievartos  priemonėmis. Pagal LR CPK 584 str. 1 p., arbitražinio teismo sprendimas, kaip  vykdytinas dokumentas, savo teisine (privalomo vykdymo) galia, prilyginamas valstybės teismo sprendimui. Vykdant LR CPK 137 str. 2 d. nuostatas, teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs arbitražo sprendimas arba šalys yra sudariusios dėl to ginčo išsprendimo arbitražinį susitarimą.

1.5.  Arbitro, kaip asmens, įgyvendinančio teisingumą verslo (ūkinės veiklos) srityje teisinis statusas, apsprendžia ir jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Siekiant, kad arbitražinių teismų sprendimų kvalifikuotumas, teisėtumas ir teisingumas nekeltų abejonių, LAA  rekomenduojamų arbitrų  sąrašai sudaromi iš teisės ir  verslo (ūkinių) profesijų  specialistų-praktikų (vadybininkų, administratorių, ekonomistų,  technologų ir kt.), gebančių  kvalifikuotai  išspręsti įvairiose verslo (ūkinės veiklos) srityse kylančius ginčus.

1.6.  Į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus įrašomi visi  Lietuvoje ir užsienyje reziduojantys bei kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys specialistai, pagal LAA Valdybai jų pateikiamas paraiškas. Tie specialistai, kurie išsiskiria didesniais gebėjimais (specialiąja kompetencija) spręsti ginčus,  teismingus specializuotiems arbitražo teismams, įrašomi ir į tų teismų  arbitrų kolegijų   sąrašus.

1.7.  Įrašant specialistą į LAA rekomenduojamų arbitrų arba į LAA rekomenduojamų tarpininkų (mediatorių) sąrašus, prioritetai teikiami asmenims, rekomenduotiems asocijuotų verslo struktūrų, advokatų  arba kitų teisininkų (juristų) sąjungų, mokslo ir studijų įstaigų, kitų nekomercinių institucijų.

1.8. Asmens įrašymas į LAA rekomenduojamų arbitrų arba į LAA rekomenduojamų tarpininkų (mediatorių) sąrašus neatsiejamas nuo jo narystės šioje Asociacijoje.

 

2. Kvalifikaciniai reikalavimai, taikytini LAA rekomenduojamiems arbitrams 
    
2.1.  Pageidautina, kad asmuo, LAA rekomenduojamas bendrosios kompetencijos arbitru verslo ginčams spręsti:
1)  būtų baigęs teisės, administravimo (vadybos), ekonomikos ar kitokios  krypties socialinius mokslus (įskaitant podiplomines specializacijos, kvalifikacijos tobulinimo arba persikvalifikavimo studijas);
2)  turėtų verslo (ūkinės veiklos) srityje praktinę patirtį;
3) žinotų verslo teisės, konfliktų  (nesutarimų) prevencijos, psichologijos, kitų bendravimo dalykų esmines nuostatas;
4) išmanytų apie verslo (ūkinių-komercinių) ginčų sprendimo būdus ir metodus.

2.2. Asmuo,  rekomenduojamas arbitru tarptautiniams verslo  ginčams spręsti, turėtų:
1) mokėti bendrauti anglų arba  kita tarptautinio verslo  praktikoje vartojama užsienio  kalba;
2) sugebėti pasinaudoti teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinius verslo santykius;
3) išmanyti apie tų aktų nuostatų  taikymo galimybes arbitruojamų tarptautinių  ginčų atvejais.
2.3.  Asmuo, rekomenduojamas arbitru spręsti verslo ginčus, kylančius tarp Lietuvos ūkio subjektų:
1) turi mokėti bendrauti lietuvių kalba,
2) sugebėti naudotis  teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvoje ūkinę-komercinę veiklą;
3) išmanyti apie teisinių reikalavimų taikymo galimybes arbitruojamų vietinių verslo ginčų atvejais.

2.4.  Asmuo, rekomenduojamas arbitru specializuotam (specialios kompetencijos) arbitražo teismui  teismingiems ginčams spręsti,  turėtų:
1)  žinoti esmines Lietuvos ir tarptautinės teisės nuostatas, reglamentuojančias tiems teismams teisminguose verslo sektoriuose teisinius santykius;
2)  išmanyti apie tiems arbitražo teismams  teismingų ginčų sprendimo  būdus ir metodus. 
   
3. Kvalifikaciniai reikalavimai, taikytini LAA rekomenduojamiems tarpininkams(mediatoriams)
 
3.1.Pageidautina, kad asmuo, LAA rekomenduojamas  tarpininku (mediatoriumi) verslo (ūkiniams) nesutarimams šalinti:
1) būtų baigęs bet kurios krypties socialinius mokslus,
2) žinotų esminius verslo teisės reikalavimus ir gebėtų taikyti juos  tarpininkavimo (mediacijos) praktikoje;      
3) išmanytų konfliktų prevencijos, psichologijos,  derybų meno, kitus dalykinio bendravimo dalykus;
4)  žinotų apie verslo (ūkinių) nesutarimų kilimo priežastis ir jų šalinimo (ginčo šalių interesų derinimo) būdus ir metodus; 
5)  turėtų darbinę (praktinę) patirtį  ūkinės veiklos srityje.
 
3.2.  Svarbiomis asmeninėmis-dalykinėmis savybėmis asmens, rekomenduojamo tarpininkavimo (mediacijos) funkcijoms atlikti, yra:
1) komunikabilumas, gebėjimas nukreipti ginčo šalis konstruktyviam dialogui, sutelkti jų pastangas kompromisui pasiekti.
2) gebėjimas teikti šalims dalykinius patarimus  (realią pagalbą),  padėti joms parengti sutaikinimo susitarimą (taikos sutartį),
3) geras lietuvių kalbos mokėjimas asmens, rekomenduojamo tarpininkavimams vietiniams verslo (ūkiniams) nesutarimui sureguliuoti, bei pakankamas užsienio kalbų mokėjimas asmens, rekomenduojamo mediacijai  tarptautiniams verslo nesutarimams pašalinti.
  
4. Rekomenduojamų arbitrų ir tarpininkų (mediatorių) sąrašų sudarymo tvarka

 

4.1. Į Lietuvoje reziduojančių specialistų - Bendrosios kompetencijos LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašą (rekomenduojamų bendrojo pobūdžio vietiniams ir  tarptautiniams verslo (ūkiniams-komerciniams) ginčams nagrinėti ir spręsti), įrašomi visi  LAA nariai-arbitrai.

4.2. Į užsienyje reziduojančių specialistų - Bendrosios kompetencijos LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašą (rekomenduojamų bendrojo pobūdžio tarptautiniams verslo (ūkiniams-komerciniams) ginčams nagrinėti ir spręsti), įrašomi visi pro forma su LAA susieti užsienio šalių specialistai – asocijuoti LAA nariai-arbitrai.
4.3. Į Vilniaus arbitražo administruojamų specializuotų (specialios kompetencijos) arbitražinių teismų kolegijų rekomenduojamų arbitrų sąrašus (jūrinės, energetikos, transporto, elektronikos-informatikos, statybų ir kt.)  įrašomi LAA nariai–arbitrai ir užsienio šalyse reziduojantys bei pro forma (asocijuotos narystės pagrindais) su LAA susieti arbitrai, kompetentingi  nagrinėti ir spręsti specializuotiems teismams teismingus ginčus.

4.4. Į LAA rekomenduojamų tarpininkų (mediatorių) sąrašą įrašomi pageidaujantys  jais tapti LAA nariai-arbitrai, visi LAA nariai-tarpininkai ir to pageidaujantys užsienio šalių specialistai.

4.5. Lietuvoje reziduojantis specialistas, pageidaujantis tapti LAA nariu-arbitru ir būti įrašytas į Bendrosios kompetencijos LAA Rekomenduojamų arbitrų sąrašą, užpildo ir įteikia (atsiunčia) LAA Valdybai pridedamos formos (I priedas) paraišką.
4.6. Užsienyje reziduojantis specialistas, pageidaujantis tapti pro forma (asocijuotu) LAA nariu-arbitru ir būti įrašytas į Bendrosios kompetencijos LAA Rekomenduojamų arbitrų – užsienio šalių rezidentų sąrašą,  užpildo ir įteikia (atsiunčia) LAA Valdybai pridedamos formos   (III  priedas)  paraišką.
4.7. Lietuvoje arba užsienyje reziduojantis specialistas, kompetentingas spręsti  specializuotam arbitražo teismui teismingus ginčus,  įteikiamos LAA Valdybai  paraiškos (I arba III forma) skirsnyje “Specializacija” nurodo specializuoto arbitražo teismo pavadinimą ir gebėjimų (kvalifikacijos) jam teismingiems ginčams spręsti įgijimo pagrindus (dirbta to verslo sektoriuje, specialios studijos,  kitokia patirtis ir pan.).
4.8.  Lietuvoje arba užsienyje reziduojantis asmuo, pageidaujantis  būti įrašytas į LAA Rekomenduojamų tarpininkų (mediatorių) sąrašą, užpildo ir įteikia (atsiunčia)  LAA Valdybai atitinkamą  pridedamos formos  (II arba III priedas) paraišką.
4.9. Pagal LAA Valdybai įteiktas ir jos patvirtintas suinteresuotų asmenų paraiškas,  pareiškėjams  sumokėjus  nustatyto dydžio LAA narystės mokesčius,  jie įrašomi į LAA rekomenduojamų arbitrų ir/arba į LAA Rekomenduojamų  tarpininkų (mediatorių) sąrašus.

 

5.  Baigiamosios nuostatos

 

5.1. LAA rekomenduojamų arbitrų ir tarpininkų (mediatorių) sąrašai, jų  pakeitimai ir papildymai, patvirtinti LAA Visuotinio narių susirinkimo sprendimu,  skelbiami   LAA  ir Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo Interneto tinklapiuose (svetainėse).

5.2. Bet kuris LAA narys-arbitras, LAA narys-tarpininkas ir asocijuotas LAA narys-arbitras arba  asocijuotas LAA narys-tarpininkas, esant jo prašymui, LAA Valdybos sprendimu išbraukiamas iš atatinkamo rekomenduojamų arbitrų arba tarpininkų  sąrašo, arba laikinai (jo nurodytam laikotarpiui) gali būti  nerekomenduojamas  atlikti arbitro arba  tarpininko  (mediatoriaus) pareigų.
5.3. LAA narys-arbitras arba LAA narys-tarpininkas (mediatorius), arba asocijuotas LAA narys (arbitras arba tarpininkas), nustatyta tvarka pašalintas iš Asociacijos, išbraukiamas ir iš jos rekomenduojamų arbitrų ir rekomenduojamų  tarpininkų (mediatorių) sąrašų.

 

PARAIŠKA