LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
LAA ARBITRO ETIKOS TAISYKLĖS

 

Lietuvos arbitražo asociacija (LAA)

                                                                                                                                            

                                                                                                                                               Patvirtinta:
                                                                                                                                               Lietuvos arbitražo asociacijos (LAA)
                                                                                                                                               Visuotinio narių susirinkimo  (VNS)
                                                                                                                                               2005 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 11
  

 
 

                 LAA  ARBITRO ETIKOS TAISYKLĖS

Preambulė

    Pagal Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymą, arbitras yra asmuo (trečiųjų teismo teisėjas), kuriam Lietuvos valstybė ir sandorio šalys deleguoja teisę įvykdyti teisingumą, kilus tarp pastarųjų komerciniam ginčui. Teisingą  (teisėtą) arbitražo teismo sprendimą Valstybė įsipareigoja įgyvendinti teisinėmis (įskaitant ir priverstinio vykdymo) priemonėmis.
    Siekiant, kad pagal LAA patvirtintus arbitražo procedūrų reglamentus sudaromų arbitražo  teismų  sprendimai būtų ir teisingi, ir teisėti - juos priimantys arbitrai turi vadovautis ne tik  įstatymais, kitais taikytinais teisės aktais, arbitražo procedūros reglamentais, bet ir bendražmogiškomis moralinėmis vertybėmis, dorovės bei etikos  taisyklėmis, savo sąžine, teisine sąmone ir įsitikinimais. Teisė be teisingumo – bevertė, teisingumas net ir be teisės – didelė vertybė.

1. Arbitro skyrimo etinės nuostatos

1.1. Asmuo (ekspertas), į kurį kreipiamasi  būti arbitru konkrečiam ginčui išspręsti, gali priimti šį siūlymą tuo atveju, kai jis yra tikras, kad  arbitro  pareigas galės atlikti tinkamai (kompetentingai), nepriklausomai ir nešališkai.
1.2. Kiekvienas asmuo, į kurį kreipiamasi dėl jo skyrimo arbitru, turi pranešti  procedūrą organizuojančios nuolatinės arbitražo institucijos pirmininkui apie visus faktus ir aplinkybes, kurios  gali sukelti abejones dėl galimo jo nešališkumo  ar nepriklausomumo nuo kurios nors ginčo šalies. Apie tokio pobūdžio aplinkybes arbitras privalo pranešti ir po jo paskyrimo ar bylos nagrinėjimo metu, jeigu to nepadarė anksčiau.
1.3. Bet kuriuo atveju asmuo (ekspertas),  skiriamas arbitru, turi pranešti  procedūrą organizuojančios nuolatinės arbitražo institucijos pirmininkui apie šias aplinkybes, galinčias būti kliūtimi  jam tinkamai atlikti arbitro pareigas:
 a) esamą arba anksčiau būtą jo pavaldumą  arba materialinį  priklausomumą  nuo kurios nors iš ginčo šalių;
 b) teikiamas  ar anksčiau teiktas kuriai nors iš ginčo šalių konsultacijas ir kitokias paslaugas ar jos pavedimu vykdytus užsakymus;
 c)  tarpininkavimą ginčo šalims jų taikinimo procedūroje dėl to paties ginčo;
 d) esamus ar buvusius giminystės ar svainystės ryšius, bendrą darbą, studijas ir kitus artimus asmeninius santykius;
 e) apie įvairias kitas aplinkybes, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali įtakoti arbitro apsisprendimą ar suinteresuotumą bylos baigtimi kurios nors šalies naudai.
1.4. Jeigu asmuo (ekspertas), paskirtas  arbitru, mano negalintis vykdyti savo pareigų nešališkai ir nepriklausomai, jis negali priimti šio paskyrimo (net jeigu jam neprieštarautų abi ginčo šalys) ir turi atsistatydinti.

2. Arbitro elgsena bylos nagrinėjimo metu

2.1.  Nagrinėdamas bylą arbitras privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis. Jis turi nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu nušalinimą (nors ir be motyvų) pareiškia jam abi ginčo šalys.
2.2. Visose bylos nagrinėjimo stadijose arbitras turi išlikti nešališkas ir nepriklausomas. Jeigu arbitravimo proceso  metu arbitrui pateikiami bet kokie pašalinių asmenų ar institucijų  siūlymai ar nurodymai, susiję su nagrinėjama byla, ar kitaip bandoma jį paveikti, siekiant, kad būtų priimtas tam tikras sprendimas ir, apskritai, jeigu arbitras sužino apie bet kokius bandymus kištis iš šalies į bylos  nagrinėjimą ar sprendimo priėmimą, jis privalo nedelsiant pranešti apie tai kitiems bylą nagrinėjantiems  arbitrams ir LAA Etikos komisijai.
2.3. Kol byla nagrinėjama arbitražo teisme, arbitras turi vengti bet kokių susitikimų bei kitokių asmeninių kontaktų su viena iš ginčo šalių. Jeigu tokie kontaktai su kuria nors iš ginčo šalių yra būtini, arbitras turi deramai informuoti apie tai kitą ginčo šalį ir kitus bylą nagrinėjančius arbitrus.
2.4. Arbitras privalo gerbti ginčo šalis ir teisėtus jų interesus. Įgyvendindamas teisingumą ir teisėtumą, arbitras turi sudaryti ginčo šalims vienodas sąlygas ir galimybes aktyviai dalyvauti bylos svarstyme, ginti savus interesus, praktiškai pasinaudoti visomis LAA arbitražo procedūros reglamentų,  Lietuvos įstatymų, kitų taikytinų teisės aktų suteiktomis procesinėmis teisėmis.
2.5. Arbitras turi užtikrinti ginčo šalių procesinį lygiateisiškumą visose bylos nagrinėjimo stadijose. Abiem ginčo šalims (ieškovui ir atsakovui)  arbitras privalo sudaryti lygias galimybes susipažinti su bylos medžiaga, daryti iš jos išrašus, nuorašus, pateikti savo argumentus ir įrodymus, dalyvauti įrodymų apžiūroje ir tyrime, duoti savo paaiškinimus visais ginčo nagrinėjimo metu iškilusiais klausimais, prieštarauti kitų arbitražo proceso dalyvių pareiškimams, prašymams ir išvadoms.
2.6. Bylos nagrinėjimą arbitras turi organizuoti vadovaujantis LAA patvirtintu  atitinkamo arbitražo (tarptautinio, nacionalinio ar kt.) procedūros reglamentu, jeigu ginčo šalys nesusitaria kitaip.  Jo apsisprendimai vienu ar kitu nagrinėjamos bylos klausimu turi būti grindžiami  asmeniniu įsitikinimu, taikytinos teisės konkrečiam ginčui išspręsti reikalavimais, teisingumo ir geros moralės nuostatomis.
2.7. Nagrinėjančio bylą arbitro pareiga ir moralinė priedermė yra visapusiškai ištirti ir teisiškai bei doroviškai objektyviai įvertinti visus byloje esamus ar vėliau pateiktus dokumentus ir kitus su nagrinėjamu ginču susijusius įrodymus ar faktus,  vengiant skubotų ir paviršutiniškų išvadų.
2.8. Bylos svarstymo posėdžius arbitras turėtų organizuoti  taip, kad juose vyrautų atvirumo, nuoširdumo ir geranoriškumo dvasia. Visada turi būti siekiama, kad kilę tarp šalių nesutarimai būtų sureguliuoti taikos (kompromiso) sutartimi ar kitokiu taikingu būdu, laiduojančiu jų partnerystės ir dalykinių - komercinių santykių ateityje išsaugojimą.
2.9. Susidarius bylos svarstymo metu palankiai situacijai, arbitras turėtų priminti ginčo šalims apie galimą kompromisą ir, esant reikalui, padėti suformuluoti (tačiau jokiu būdu neprimesti) šalims taikos  (kompromiso)  sutarties sąlygas. Kartu arbitras turėtų atkreipti šalių dėmesį į tai, kad taikos (kompromiso) sutartyje turi būti išreikšta laisva šalių valia ir kad jos nuostatos neturi prieštarauti viešajai tvarkai ir gerai moralei.
2.10. Bylos svarstymo metu, esant bet kokiai situacijai, arbitras  turi būti kantrus, mandagus, vienodai dėmesingas ginčo  šalims ir kitiems proceso dalyviams. Niekad arbitrui nedera rodyti pyktį, susierzinimą, nepasitenkinimą. Jis visada turėtų vengti balso pakėlimo ir ginčo šalių moralizavimo.
2.11. Arbitras turi užtikrinti bylos išnagrinėjimą ir ginčo išsprendimą per galimai trumpesnį laiką ir mažiausiais kaštais. Procesą jis turi organizuoti taip, kad būtų išvengta nebūtinų svarstymo atidėliojimų ir nepagrįstų išlaidų. Tačiau tai neturi atsiliepti bylos išnagrinėjimo ir priimto sprendimo kokybei. Byla visada turi būti išnagrinėta tinkamai, sprendimas teisingas, atitinkantis teisės ir moralės normų reikalavimus.
2.12. Jeigu arbitražo proceso metu atsiranda aplinkybės, sudarančios arbitrui kliūtis greitai ir teisingai išnagrinėti bylą, jis turi nedelsiant pranešti apie tai procedūrą  organizavusios nuolatinės arbitražo institucijos pirmininkui ir LAA Etikos komisijai.

3. Konfidencialumo išsaugojimas

3.1. Arbitras privalo išsaugoti konfidencialumą informacijos, kuri yra ginčo šalių komercinė paslaptis ir tapo jam žinoma dėl dalyvavimo bylos nagrinėjimo procese.
3.2. Arbitras privalo atsisakyti duoti parodymus bet kokiame teisminiame  ar arbitražiniame procese apie faktus, tapusius jam žinomais dėl jo dalyvavimo bylos arbitražiniame nagrinėjime ir bet kam  pateikti ar perduoti dokumentus, gautus arbitražinio proceso metu.

4. Veiklos nesuderinamumas

4.1. Nutraukus ar užbaigus bylos nagrinėjimą, joje dalyvavęs arbitras negali būti kurios nors iš ginčo šalių patarėju ar atstovu, sprendžiant arbitraže nagrinėtus klausimus, arba  atlikti kurios nors šalies kitus pavedimus, kurie yra bet kokiu būdu susiję su arbitraže  nagrinėta byla.
4.2. Jeigu teisme ar kitame arbitraže nagrinėjamas tas pats ginčas, kuris anksčiau buvo arbitro nagrinėjimo objektu, toks arbitras negali ten dalyvauti arbitru, liudytoju, kurios nors šalies atstovu ar advokatu.

5. Honorarai

5.1. Pasibaigus arbitražo procedūrai, arbitras įgyja teisę į atlyginimą (honorarą) už arbitravimą, kuris turi būti jam išmokėtas nustatytu laiku.
5.2. Laikoma, kad asmuo (ekspertas), priėmęs skyrimą būti arbitru, sutiko su honoraro dydžiu ir jo išmokėjimo tvarka, nustatyta LAA patvirtintose Arbitražinių mokesčių ir išlaidų taisyklėse.
5.3. Arbitras negali derėtis su kuria nors iš ginčo šalių dėl kitokio honoraro dydžio ar kitokių už arbitravimą atlyginimo sąlygų, nei tos, kurios nustatytos LAA patvirtintose Arbitražinių  ir išlaidų taisyklėse, priimti iš ginčo šalių dovanas  ar gauti kitokią iš jų materialinę naudą.

6. Asmens, įrašyto į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus elgesys viešame gyvenime

6.1. Asmens (eksperto), įrašyto į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus elgesys viešame gyvenime neturi sudaryti jam kliūčių arbitro pareigoms atlikti.
6.2. Asmuo (ekspertas), įrašytas į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus,  turi susilaikyti nuo viešų pasisakymų apie savo ir kitų arbitrų nagrinėtas bylas, nuo ginčo šalių įvardijimo ir skleidimo kitokios informacijos, kuri jam tapo žinoma dėl dalyvavimo bylos nagrinėjime.
6.3. Asmuo (ekspertas), įrašytas į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus, neturėtų viešai reikšti savo politinius įsitikinimus, užsiimti agitacija ir kitokia aktyvia politine veikla kurios nors partijos ar kitokios politinės organizacijos naudai.
6.4.  Asmuo (ekspertas), įrašytas į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus, viešame gyvenime turėtų elgtis taip, kad nebūtų žeminamas jį rekomenduojančios LAA prestižas ir arbitro, kaip asmens, galinčio spręsti komercinius ginčus, vardas.
6.5. Jeigu apie asmenį, įrašytą į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus, viešai paskelbta jį kompromituojanti informacija, jis turi dėl to pateikti LAA Etikos komisijai savo išsamų paaiškinimą.
6.6. Visada ir bet kurioje situacijoje asmuo (ekspertas), įrašytas į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus, turėtų būti korektiško  ir mandagaus elgesio pavyzdžiu.
6.7. Šiurkštaus Lietuvos įstatymų, LAA Įstatų ar šių Etikos taisyklių pažeidimo atveju asmuo (ekspertas), įrašytas į LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašus, turi būti svarstomas LAA Etikos komisijoje, jos teikimu bei LAA Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti pašalintas iš LAA ir išbrauktas iš jos patvirtintų rekomenduojamų arbitrų ar tarpininkų sąrašų.